فیلتر رسوبگیر

فیلتر رسوبگیر دستگاه تصفیه آب خانگی

فیلتر رسوبگیر
رسوب هر ذره ای است که می تواند با جریان مایعات منتقل شود. و در نهایت به عنوان لایه ای از ذرات جامد روی بستر یا کف بدنه یامایع دیگر انباشته می شود.